Obrázek “http://lodnidoprava.unas.cz/sdruzeni/logo-sold.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
občanské sdružení

STANOVY 

Sdružení provozovatelů osobní lodní dopravy, o.s.

I.

Úvodní ustanovení

 

Sdružení provozovatelů osobní lodní dopravy, o.s.(dále též „Sdružení“) je dobrovolným, neziskovým  sdružením fyzických i právnických osob, založeným podle zákona 83/1990 Sb. ve znění novel. Sídlem sdružení je Lednice, 21. dubna 3, PSČ: 691 44. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

 

II.

Předmět činnosti a cíle

 

Cíle sdružení jsou:

 

1.         Realizace aktivit, směřujících k podpoře, rozvoji a propagaci osobní lodní dopravy.

2.         Navázání a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými provozovateli osobní

            lodní dopravy.

3.         Jednotné zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům.

4.         Účast na tvorbě a změnách legislativních předpisů souvisejících s provozováním osobní lodní dopravy.

5.         Spolupráce s občany, sdruženími, obcemi, státní správou i podnikateli při realizaci

            výše uvedených cílů.

 

III.

Základní zásady činnosti Sdružení

 

Sdružení je založeno na demokratických principech, členství v něm je dobrovolné.

 

IV.

Členství ve Sdružení, členské příspěvky

 

1.         Členství ve sdružení je řádné nebo čestné.

2.         Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která se aktivně podílí na činnosti sdružení.

3.         Řádné členství vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Jeho výši navrhuje výbor a schvaluje valná hromada.

4.         Řádné členství zaniká:

            - na základě rozhodnutí člena o vzdání se členství ve Sdružení

            - zánikem právnické osoby nebo úmrtím fyzické osoby

            - neuhrazením ročního členského příspěvku

            - důvodným vyloučením člena pro neplnění členských povinností, tento krok navrhuje  výbor a schvaluje valná hromada (v případě, že člen postupuje v rozporu se stanovami a cíli Sdružení, sdělí mu výbor, že jej nepokládá za člena Sdružení a od jeho činnosti se distancuje; toto sdělení následně přezkoumává valná hromada)

            - zánikem nebo dobrovolným rozpuštěním Sdružení nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění

5.         Čestným členem sdružení může být fyzická nebo právnická osoba, která má se Sdružením společné zájmy.

6.         Čestné členství vzniká dnem schválení návrhu na čestné členství valnou hromadou.

7.         Čestné členství zaniká na základě rozhodnutí čestného člena, rozhodnutím valné hromady, úmrtím nebo zánikem právnické osoby. Návrh na schválení a zánik čestného členství podává výbor Sdružení.

8.         V případě ukončení členství ve Sdružení jakoukoliv formou nemá bývalý člen majetková ani jiná práva vůči Sdružení. 

 

V.

Práva a povinnosti členů Sdružení

 

1.         Každý člen Sdružení má právo:

            - podílet se na rozhodování valné hromady

            - zúčastňovat se akcí Sdružení, podílet se na službách poskytovaných Sdružením

            - prosazovat svá stanoviska a názory a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek Sdružení

            - předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů Sdružení, na

            svolání valné hromady, podávat návrh kandidátů pro volby představitelů Sdružení

            - vyjadřovat se k činnosti orgánů Sdružení, zapojovat se do činnosti Sdružení prací v

            odborných komisích nebo pracovních skupinách

2.         Každý člen Sdružení má povinnost:

            - platit řádně a včas členské příspěvky

            - aktivně se podílet na činnosti Sdružení

            - vědomě nepoškozovat pověst Sdružení

3.         Každý člen Sdružení se zavazuje řídit těmito stanovami. 

 

VI.

Orgány Sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

-         valná hromada

-         výbor

-         předseda a místopředseda

 

Funkce v orgánech sdružení jsou čestné. 

 

VII.

Valná hromada

 

1.         Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.

2.         Valnou hromadu tvoří členové Sdružení a členové výboru s hlasem rozhodujícím.

3.         Valné hromady se mohou dále zúčastnit s hlasem poradním hosté přizvaní výborem.

4.         Valná hromada:

            - volí a odvolává ze svého středu pětičlenný výbor a dva náhradníky

            - schvaluje náplň činnosti na kalendářní rok, případně na funkční období výboru

            - rozhoduje o výši členských příspěvků

            - schvaluje vnitřní organizační normy, např. standardy pro přijetí nových členů

            - rozhoduje o přijetí kandidátů za řádné členy

            - schvaluje návrh na přijetí za čestného člena

            - hlasuje o vyloučení člena

            - schvaluje roční zprávu o hospodaření Sdružení a rozpočet na příští období

            - rozhoduje o změně stanov

            - rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu

            výboru nebo členů

            - rozhoduje o zániku Sdružení

5.         Valná hromada se koná minimálně jedenkrát ročně, musí být svolána písemně

            a pozvánka spolu s návrhem programu a podkladovými materiály musí být

            zaslána nejpozději 20 dnů před konáním.

6.         Každý člen valné hromady na ní má jeden hlas, jeden hlas má dále každý člen výboru.

7.         K platnému rozhodnutí valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů. 

 

VIII.

Výbor Sdružení

 

1.         Výbor je nejvyšším orgánem Sdružení v období mezi valnými hromadami.

2.         Výbor je pětičlenný, je volen na dobu dvou let, opětovné zvolení je možné.Člen

            výboru může být z funkce uvolněn na základě písemného prohlášení o odstoupení.

            V tomto případě nastupuje na uvolněné místo náhradník.

3.         Výbor se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však 4x ročně.

4.         Výbor dále:

            - rozhoduje o základních otázkách realizace cílů a poslání Sdružení

            - předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti Sdružení

            - předkládá valné hromadě plán činnosti Sdružení

            - předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření Sdružení a rozpočet na příští období

            - předkládá valné hromadě návrh výše členských příspěvků na další období

            - svolává z vlastní iniciativy či na návrh členů Sdružení valnou hromadu

            - navrhuje valné hromadě přijetí nebo vyloučení řádného člena Sdružení

            - navrhuje valné hromadě vznik nebo zánik čestného členství ve Sdružení

  

IX.

Předseda a místopředseda

 

1.         Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu na dobu dvou let.

Opětovné zvolení je možné. Oprávnění vykonávat tyto funkce končí zánikem členství ve Sdružení.

2.         Předseda Sdružení a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, jedná a podepisuje jménem Sdružení ve všech otázkách, vyplývajících z plnění poslání a cílů Sdružení.

 

X.

Zásady hospodaření

 

1.         Sdružení není založeno za účelem dosahování zisku.

2.         Činnost Sdružení je financována zejména z příspěvků členů, sponzorských darů,

            dotací, grantů apod.

3.         Sdružení hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou.

4.         Běžné hospodaření Sdružení se řídí obecně závaznými pravidly, za řádné hospodaření

            Vedení účetní evidence odpovídá výbor.

5.         Správu o hospodaření výbor předkládá ke schválení valné hromadě.

  

XI.

Závěrečná ustanovení

 

1.         Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

2.         Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

3.         Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady Sdružení.